top of page
desclaimer-banner.jpg
THE POWER OF LANGUAGE

Home / Disclaimer

DISCLAIMER

In this disclaimer we indicate under which conditions Legal Language offers the information on its website to you. By using our website you agree to this disclaimer.

The content of this website has been compiled with the greatest possible care and is kept as up-to-date as possible and the aim is to be as comprehensive as possible. Nevertheless, Legal Language can’t guarantee that the information is or will remain completely correct. Legal Language accepts no liability for any direct or indirect damages resulting from possible inaccuracies in publications or information on this website, the impossibility of using the information on this website, and / or information obtained via the internet.

The (copyright) rights with regard to the content rest solely with the Legal Language and / or its licensors. The content of this website may only be used for personal use. Without prior written permission from Legal Language, it is not permitted to use the content of this website for your own purposes. You can request written permission by sending an email to info@llanguage.eu. Legal Language isn’t responsible for any content on the files linked to this website and / or websites to which reference is made (including but not limited to the information included in the blog / news overview).

Legal Language reserves the right to change, remove or repost the materials on this website without prior notice. If the disclaimer changes, you will find the most recent version of the disclaimer on this page.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud Legal Language de informatie op onze website aan u aanbiedt. Door het gebruik van onze website stemt u in met deze disclaimer.

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden en er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke mate van volledigheid. Desondanks kan Legal Language geen garantie bieden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Legal Language aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit  mogelijke onjuistheden van publicaties of informatie op deze website, de onmogelijkheid van het gebruik van de informatie op deze website, en/ of verkregen informatie via het internet.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud berustend uitsluitend bij de Legal Language en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legal Language is het niet toegestaan de inhoud van deze website te gebruiken voor eigen doeleinden. U kunt schriftelijk toestemming vragen door een email te sturen aan info@llanguage.eu. Legal Language is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen (incl. maar niet beperkt tot de informatie opgenomen in de blog/ nieuwsoverzicht).

Legal Language behoudt zich het recht voor om de materialen op deze website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

bottom of page